Movenpick Resort Phu Quoc VNREP: Dự án như ông đã nghĩ bán rất khó

Movenpick Resort Phu Quoc VNREP: Dự án như ông đã nghĩ bán rất khó

nh­n xét dñ án Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc

Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc là mái phù hãp khu vñc du lËch nghÉ dưáng cao c¥p đ¡t chu©n năm ß Phú QuÑc, càng trong Nhïng bãi biÃn đ¹p nh¥t đ£o ngÍc Phú QuÑc. Đưãc VNREP nh­n đËnh là dñ án danh Xem xét đ§u të nh¥t.

đËa th¿ dñ án Movenpick Waverly Phú QuÑc

Movenpick Phú QuÑc là mái thích hãp khu vñc du lËch nghÉ dưáng cao c¥p tiêu chu©n năm sao có vË trí ưu viÇt ngay ß bãi Ông Lang - ThË tr¥n Dương Đông - HuyÇn Phú QuÑc - TÉnh Kiên Giang. mÙt trong sÑ Các bãi biÃn xinh đ¹p nh¥t đ£o ngÍc Phú QuÑc.

VÛi đËa th¿ quá tuyÇt vÝi khi càng m·t nhìn xa bÝ biÃn xanh ng¯t mÙt m·t tña lưng vào núi xây nên không gian đ·c biÇt lãng m¡n và mÛi gũi vs tñ v­y nơi đ£o NgÍc. dñ án m¡ng l¡i cuÙc sÑng tuyÇt h£o nh¥t cho du khách và t¡o ra sñ may m¯n và thu­n tiÇn cho Quý khách.

Giao thông ß Movenpick Resort Phú QuÑc đơn gi£n

Të vË th¿ dñ án Movenpick Phú QuÑc du khách t¡o kh£ năng đi vÁ:

Sân bay quÑc t¿ Phú QuÑc chÉ m¥t chëng 10 phút.

cái bãi TrưÝng bãi biÃn dài đ¿n 1000m ĐÑi vÛi 20 phút ch¡y xe.

M¥t 30 phút đà đi thuyÁn tÛi R¡ch giá.

ThË tr¥n Dương ĐÓng 10 phút

Làng chài Hàm toàn 10 phút

ThË tr¥n ThÛi an 15 Phút

thành phÑ hÓ Chí Minh m¥t càng giÝ bay

Hà NÙi m¥t hai giÝ bay.

Ngoài thành, Movenpick còn n±m g§n nhiÁu ch× du lËch như 15 phút tÛi công viên Safari, 6 phút đ¿n Vinpearl Land, 10 phút tÛi sân Golf, 8 phút đ¿n sòng bài Casino,...

Phú QuÑc đang đ§u tư lÛn m¡nh Cơ sß h¡ t§ng và chào rÙng mÙt vài H¡ t§ng trÍng tâm như: Sân bay quÑc t¿ chào thêm Nhïng đưÝng bay th³ng tÛi Các nưÛc Châu Âu, tråc đưÝng xuyên đ£o Bác Nam, m¡ng lưÛi cáp treo nÑi liÁn an ThÛi đ¿n đ£o Hòn Thơm s¯p di chuyÃn vô ho¡t đÙng, c£ng biÃn quÑc tiÅn ß Đông Dương đang đưãc triÃn khai.

Đây là thÝi kó ch¯c đà đ§u tư khi Phú QuÑc đang trên sưÝn dÑc cça biÃu đÓ gia tăng trưßng đà đ¡t đ¿n đ¹p., vì nhiên tëng ngày “thay da đÕi thËt”, h¥p d«n khách du lËch, tăng lên trưßng b¥t đÙng s£n mau chóng.

cơ sß v­t ch¥t Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc chu©n mñc 5 sao

dñ án Movenpick Phú QuÑc là tÕ phù hãp khu du lËch nghÉ dưáng tích phù hãp đ§y đç nhïn tiÇn ích chu©n mñc năm sao.

Công viên nưÛc và hÓ bơi: đưãc c¥u trúc r¥t hoàn mù và kinh ti¿t s½ héa h¹n mang l¡i mÙt điÁu kiÇn thư thái nh¥t cho Nhïng du khách lúc tÛi VÛi biÇt thñ Phú QuÑc.

khu spa thư giãn: tiÇn nghi dñ án Movenpick Phú QuÑc đem lÑi phương Tây hiÇn đ¡i thanh lËch, cao c¥p mà không kém ph§n cao c¥p ch¯c h³n s½ là càng thå lña chÍn tuyÇt h£o nh¥t dành Nhïng quý cô sành điÇu khi đã đ¿n ch× đây.

khu tÕ chéc thå kiÇn, tiÇc “Sala” phía bãi biÃn: nơi đây chính là càng điÃm sáng thu hút nh¥t trong sÑ hÇ thÑng Các tiÇn nghi cça dñ án này.

Trung tâm hÙi nghË VÛi 1000m2: ĐÑi vÛi thi¿t k¿ đ·c biÇt rÙng lÛn m¡nh và thoáng mát VÛi séc chéa lên l¡i 300 ngưÝi hãp cho Các sñ kiÇn trang trÍng và đ³ng c¥p.

nhà hát và sân kh¥u ngoài trÝi: n¿u như trưÛc đây Các đêm vui chơi gi£i trí cça Phú QuÑc chç y¿u diÅn ra t¡i chã đêm thì ß Movenpick Phú QuÑc đã t¡o chç hát và sân kh¥u https://vnrep.com/movenpick-resort-waverly-phu-quoc/ ngoài trÝi thoáng mát sµn sàng sôi đÙng cùng vÛi đêm nh¡c cùng du khách.

khu khách s¡n - chç hàng biÃn, trưÝng d¡y n¥u ăn: chu×i nhà hàng cao c¥p và trưÝng d¡y n¥u ăn HÙi tå Các món ăn nÕi ti¿ng 4 phương cùng qu§y bar ngoài trÝi view bưÛc biÃn s½ là ch× tÛi lý thú dành Nhïng thñc khách ưa thích thå lãng m¡n, cao c¥p và Nhïng nét båi, đ­m ch¥t thiên th¿.

lý thú, Quý khách hàng còn có kh£ năng tham gia Nhïng chuy¿n du thuyÁn trên biÃn vào ban đêm, ăn uÑng, hát hò, nh£y múa cùng b¡n bè, nhâm nhi ly rưãu và t­n hưßng c£m giác khi ß ngoài biÃn khơi.

ĐÑi vÛi diÇn tích đa dạng cça m×i căn biÇt thñ të 595m2-1.740 m2 Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc thì n±m liên k¿ VÛi Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc 1 đưãc đầu tư và xây dñng cho thành m¯t VÛi 29 căn biÇt thñ biÇt l­p, tùy theo tëng dạng phòng có të 1 phòng trß lên cho l¡i 4 phòng. Đưãc bi¿t tÛi VÛi giai đoạn mà chç đầu tư chú trÍng nh¥t ĐÑi vÛi chính sách đÕi mÛi, diÇn tích đÕi mÛi, nói cùng mÍi đÁu đưãc đÕi mÛi đem lại nhïng kh£ năng sinh lÝi hi¿m t¡o cho nhïng nhà đầu tư t¡o tầm £nh hưßng m¡nh.

Và ti¿p theo cuÑi cùng giai đoạn thé 4 Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc tÍa l¡c liên k¿ ĐÑi vÛi bãi biÃn cñc đ¹p là dñ án cuÑi cùng vÛi vÁ biÇt thñ biÇt l­p tại bán đ£o Phú QuÑc. là em út cça dñ án đ¥y cũng là tâm điÃm đà đầu tư vào vì Các lãi th¿ vưãt trÙi cça dñ án Movenpick Phú QuÑc mang đ¿n các tiÁm năng sinh lÝi cho chç đầu tư VÛi chéa đñng tÛi 29 căn biÇt thñ biÃn và ĐÑi vÛi 329 căn condotel đem đ¿n cho Quý khách hàng Các hưßng thå thñc t¿ vÁ càng điÃm tr£i nghiÇm đầy đ³ng c¥p. và đ·t biÇt VÛi Các Quý khách hàng l¡i ĐÑi vÛi dñ án s½ đëng c§n lo âu vÁ bưÛc view cça biÇt thñ vì do Các căn biÇt thñ đÁu chéa đñng tầm nhìn bao thà ninh c£nh biÃn bao la và thiên th¿ đa d¡ng đa dạng.

mÙt sÑ bài vi¿t bên hơn đưãc chúng tôi nhóm VNREP Team ch¯c lÍc l¡i Quý khách hàng và VÛi Các thông tin xa l¡ nh¥t vÁ dñ án s½ đưãc chúng tôi c­p nh­t thưÝng xuyên và liên tåc tại đây.

trên đây là thông tin vÁ Các tiÇn ích cça khu du lËch nghÉ dưáng Movenpick Phú QuÑc. Hi vÍng VNREP đã cho thêm Khách hàng cơ sß nh±m lña chÍn dñ án Movenpick Phú QuÑc.

Design

ChatNow

Online Application

Calendar

« September 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

OUR GALLERY

Our Documents

Go to top