Cẩn trọng: cách bán Movenpick Phu Quoc MIK VNREP đã rất khó kiểm soát

Cẩn trọng: cách bán Movenpick Phu Quoc MIK VNREP đã rất khó kiểm soát

Movenpick Phú QuÑc khu vñc nghÉ dưáng cça t¡i đ¡i l¡

Movenpick Phú QuÑc là mái phù hãp khu vñc du lËch nghÉ ngơi cao c¥p đ¡t chu©n ch¥t .SÑ năm sao, ĐÑi vÛi måc đích đem l¡i cho du khách có càng kó nghÉ tuyÇt vÝi và hưßng Nhïng cơ sß v­t ch¥t cao c¥p nh¥t ß càng trong sÑ Các bãi biÃn đ¹p nh¥t ViÇt Nam. dñ án Movenpick s½ đáp éng đ§y đç Các tiêu chí nghÉ ngơi.

Quý khách quan tâm tÛi dñ án Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc có thà tham kh£o thêm bài vi¿t cça nhóm chuyên gia VNREP dưÛi đây.

vË th¿ dñ án Movenpick Phú QuÑc

n±m t¡i vË trí tuyÇt vÝi ngay ß bãi Ông Lang - ThË tr¥n Dương Đông - HuyÇn Phú QuÑc - TÉnh Kiên Giang. càng trong Nhïng bãi biÃn xinh đ¹p nh¥t đ£o ngÍc Phú QuÑc.

VÛi vË trí quá ưu viÇt khi mÙt m·t nhìn xa bÝ biÃn non ng¯t càng m·t tña lưng vô núi gây thành môi trưÝng cñc kó lãng m¡n và mÛi gũi vs tñ nhiên ch× đ£o NgÍc. dñ án m¡ng l¡i cuÙc sinh sÑng ưu viÇt nh¥t cho du khách và t¡o nên thå may m¯n và thu­n tiÇn cho Quý khách hàng.

ë đËa th¿ dñ án Movenpick Phú QuÑc du khách có thà di chuyÃn vÁ:

Sân bay quÑc tiÅn Phú QuÑc chÉ m¥t chëng 10 phút.

t§m bãi TrưÝng bãi biÃn dài l¡i 1000m ĐÑi vÛi 20 phút ch¡y xe.

M¥t 30 phút đà đi thuyÁn l¡i R¡ch bÝ b¿n.

ThË tr¥n Dương ĐÓng 10 phút

Làng chài Hàm toàn 10 phút

ThË tr¥n ThÛi an 15 Phút

thành phÑ hÓ Chí Minh m¥t càng giÝ bay

Hà NÙi m¥t hai giÝ bay.

Ngoài nên, Movenpick còn tÍa l¡c mÛi nhiÁu điÃm du lËch như 15 phút đ¿n công viên Safari, 6 phút đ¿n Vinpearl Land, 10 phút tÛi sân Golf, 8 phút đ¿n sòng bài Casino,...

Phú QuÑc đang đ§u tư m¡nh m½ Cơ biet thu Movenpick Phu Quoc VNREP sß h¡ t§ng và mß rÙng mÙt vài Cơ sß h¡ t§ng trÍng tâm như: Sân bay quÑc tiÅn mß thêm Các đưÝng bay th³ng l¡i Nhïng nưÛc Châu Âu, tråc đưÝng xuyên đ£o Bác Nam, hÇ thÑng cáp treo nÑi liÁn yên ThÛi tÛi đ£o Hòn Thơm s¯p di chuyÃn vào ho¡t đÙng, c£ng biÃn quÑc t¿ t¡i Đông Dương đang đưãc triÃn khai.

Đây là thÝi điÃm ch¯c đà đ§u tư khi Phú QuÑc đang trên sưÝn dÑc cça biÃu đÓ tăng trưßng đà đ¡t tÛi đÉnh, bßi th¿ m×i ngày “thay da đÕi thËt”, đ·c biÇt khách du lËch, gia tăng trưßng BDS nhanh chóng.

cơ sß v­t ch¥t và dËch vå ß Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc đ¡t ch¥t .SÑ năm sao

dñ án Movenpick Phú QuÑc là mái thích hãp khu vñc du lËch nghÉ dưáng tích hãp đ§y đç nhïn cơ sß v­t ch¥t chu©n mñc năm sao.

Công viên nưÛc và hÓ bơi: đưãc thi¿t k¿ khá toàn diÇn và chi ti¿t s½ héa h¹n mang đ¿n càng điÁu kiÇn thư thái nh¥t cho Các du khách khi l¡i ĐÑi vÛi Movenpick Phú QuÑc.

khu vñc spa thư giãn: tiÇn nghi dñ án Movenpick Phú QuÑc đem phong cách phương Tây tân ti¿n thanh lËch, cao c¥p mà không kém ph§n đ³ng c¥p ch¯c h³n s½ là càng thå lña chÍn ưu viÇt nh¥t dành Nhïng quý cô sành điÇu khi đã l¡i ch× đây.

khu vñc mái chéc sñ kiÇn, tiÇc “Sala” bên bãi biÃn: nơi đây chánh là càng điÃm nh¥n thu hút nh¥t trong sÑ m¡ng lưÛi Các tiÇn ích cça dñ án này.

Trung tâm hÙi nghË ĐÑi vÛi 1000m2: ĐÑi vÛi k¿t c¥u cñc kó rÙng m¡nh và thoáng đãng ĐÑi vÛi séc chéa lên l¡i 300 ngưÝi thích hãp cho Các sñ kiÇn trang trÍng và cao c¥p.

nhà hát và sân kh¥u ngoài trÝi: n¿u như trưÛc đây Các đêm vui chơi gi£i trí cça Phú QuÑc chç y¿u diÅn thành t¡i chã đêm thì ß Movenpick Phú QuÑc đã t¡o nhà hát và sân kh¥u ngoài trÝi thông thoáng sµn sàng sôi đÙng cùng đêm nh¡c cùng vÛi du khách.

khu khách s¡n - nhà hàng biÃn, trưÝng d¡y n¥u ăn: chu×i chç hàng đ³ng c¥p và trưÝng d¡y n¥u ăn Tå hÙi Nhïng món ăn nÕi ti¿ng 4 phương cùng qu§y bar ngoài trÝi view lÑi biÃn s½ là nơi l¡i lý thú dành Các thñc khách yêu thích thå lãng m¡n, đ³ng c¥p và Các nét båi, đ­m ch¥t tñ nhiên.

Ngoài Các cơ sß v­t ch¥t nÙi khu vñc đ·c s¯c và đ³ng c¥p, dñ án còn n±m mÛi Các khu du lËch như công viên Safari, 6 phút l¡i Vinpearl Land, 10 phút l¡i sân Golf, 8 phút đ¿n sòng bài Casino,...

Chç đ§u tư Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc uy tín

tÕ phù hãp khu nghÉ dưáng cao c¥p Movenpick Phú QuÑc đưãc Công ty TNHH Sao Cía Dương (MIK) đ§u tư, VÛi kho£n nghiÇm nhiÁu 5 trong ngành BDS. MIK GROUP đang phÑi hãp VÛi nhiÁu đÑi tác uy tín hàng đ§u trong và quÑc tiÅn vÁ thi¿t k¿, giám sát, thi công và điÁu hành b¥t đÙng s£n đà xây & phát triÃn Các dñ án lÛn như imperia an Phú - Qu­n 2, imperia Sky Garden - Hà NÙi, The Park Residence, biÇt thñ Park,....

VÛi kh£ năng, kho£n nghiÇm trong viÇc đ§u tư và phát triÃn BDS thì nhóm chuyên gia VNREP tin h³n dñ án Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc s½ đưãc xây thành công, ch¥t Lưãng, ti¿n đÙ đưãc b£o đ£m và bàn giao đúng thích hãp đÓng.

VNREP đưãc bi¿t dñ án Movenpick Resort Waverly đang t¡i thÝi kó thành m¯t t¡i sàn, bên c¡nh đ¥y bao gÓm Các m·t vÁ nh­n xét nhân tÑ tuyÇt VÛi, ĐÑi vÛi Nhïng tiÇn ích cùng vÛi view c£nh cñc xinh đ¹p s½ làm thành đưãc thå thành công to m¡nh VÛi dñ án này mÙt cách đÓng bÙ trên bao giÝ h¿t.

nhïng hình théc dËch vå cao c¥p khác đ·c biÇt là sân golf, k¿t c¥u sân golf này cũng là càng lo¡i hình tiêu khiÃn r¥t đ³ng c¥p, đ·c biÇt r¥t nhïng ông lÛn cùng đ¿n tham gia vui chơi, thi thÑ. nhiÁu doanh nghiÇp, các thích hãp đÓng giá trË nghìn t÷ đô cũng đưãc ký nh­n sau Các buÕi chơi golf này. Cho th¥y viÇc đưa mô hình sân golf vô h¡ng måc ngoài v¥n đÁ phåc vå phong phú, còn là tÑ ch¥t câu d«n các ngưÝi ưa thích bÙ môn này ( ph§n lÛn m¡nh là Các thương gia, doanh nhân thành đ¡t, cách cá quÑc t¿).

trên đây là Các thông tin VNREP muÑn gíi l¡i Quý khách, ĐÑi vÛi thå uy tín cça Chç đ§u tư VNREP tin h³n ch¥t .SÑ công trình s½ trên c£ sñ trông chÝ. Hi vÍng bài vi¿t đã Khi¿n Quý khách hàng hiÃu rõ trên vÁ dñ án Movenpick Phú QuÑc.

Design

ChatNow

Online Application

Calendar

« September 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

OUR GALLERY

Our Documents

Go to top